ACTIEVOORWAARDEN WIN EEN DESPERADOS PARTY SPEAKER

Algemeen
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’WIN EEN DESPERADOS PARTY SPEAKER" van Heineken Nederland B.V. te Amsterdam, hierna te noemen HEINEKEN.
• Deze actie heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel een aantal prijzen toe te kennen aan deelnemers, ter promotie van DESPERADOS ORIGINAL.

Deelname
• Deelname aan de actie vindt plaats op de door HEINEKEN aangegeven wijze.
• Door deelname aan deze actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.
• Minimum leeftijd voor deelname: 18 jaar.
• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van HEINEKEN, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
• De deelname aan deze actie is gratis. HEINEKEN brengt geen communicatiekosten in rekening.
• De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Actieperiode en speelwijze
• Deelnemen kan van 1 maart 2020 tot en met 6 juni 2020.
• Deelnemer aan de actie is een ieder die voldoet aan de voorwaarden en via de site www.desperados.com/nl-nl/wearetheparty deelneemt aan de actie.
• Koop een multipack Desperados Original in de actieperiode. De deelnemer dient een foto van de gekochte verpakking te maken en deze foto te uploaden op www.desperados.com/nl-nl/wearetheparty.nl . Nadat de persoonlijke gegevens zijn achtergelaten en is aangegeven waar de multipack is gekocht, maakt de deelnemer kans op het winnen van de Desperados party speaker.

Prijzen
• De selectie van de winnaars geschiedt door middel van een trekking achteraf door de desbetreffende winkelondernemer. Deze ontvangt een lijst met alle namen van de personen die meedoen aan de actie en opgegeven hebben dat zij het multipack Desperados Original in de desbetreffende winkel hebben gekocht. Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt voor het kiezen van de winnaar en te melden aan de winnaar dat hij/zij de prijs heeft gewonnen. HEINEKEN zal de lijst niet verder verspreiden.
• De volgende prijs kan gewonnen worden:
• 1 Desperados party speaker t.w.v. € 90.
De totale waarde van het prijzenpakket bedraagt ca. € 99.125
• De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
• Bij weigering van een prijs vervalt deze aan HEINEKEN.
• Alle prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar tegen contanten of andere prijzen.
• Eventuele kansspelbelasting komt voor rekening van HEINEKEN.

Overig
• Aan de uitslag van deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
• HEINEKEN is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijzen tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist HEINEKEN.
• In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt HEINEKEN zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht en/op een prijs te laten vervallen.
• Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HEINEKEN het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
• Vragen en klachten over de actie kunnen kenbaar worden gemaakt door een brief te sturen naar HEINEKEN, t.a.v. Consumentenservice o.v.v. ‘’WIN EEN DESPERADOS PARTY SPEAKER’’, Burgemeester Smeetsweg 1, 2380 BG Zoeterwoude.

Aansprakelijkheid
• HEINEKEN, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door HEINEKEN beschikbaar gestelde prijzen.
• HEINEKEN is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. HEINEKEN verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Privacy
• Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je ons verstrekt in verband met deze actie. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
• De gegevens kunnen worden gebruikt om de actie uit te voeren (zoals beschreven in deze actievoorwaarden), de prijswinnaar(s) bekend te maken, de respons op onze acties te meten, voor doelgroepanalyses en om in de toekomst informatie te geven over onze producten en diensten.
• Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan HEINEKEN en de winkelondernemer om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en om foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
• De privacyverklaring en het cookiebeleid van HEINEKEN zijn van toepassing. Deze kun je vinden via www.heinekennederland.nl/pcs.

Slotbepalingen
• ‘’DESPERADOS’’ is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
• Deze actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.