Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van ons merk Desperados (de “Website”). Je moet de wettige minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in je land hebben om de website te mogen bezoeken.
Op het gebruik van deze Website zijn deze voorwaarden in combinatie met ons cookie- en privacybeleid (de "Voorwaarden") van toepassing.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan en elk gebruik van deze Website van Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd op het Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland ("HEINEKEN"), alsook op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die je op of via deze Website worden aangeboden (de "Informatie").
Door gebruik te maken van deze Website verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra de gewijzigde voorwaarden op de Website zijn gepubliceerd. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd om de voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet als advies worden beschouwd. HEINEKEN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Website (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), met inbegrip van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door HEINEKEN.
HEINEKEN is bovendien niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door niet of niet tijdige bezorging van elektronische communicatie, een onderbreking of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die voor elektronische communicatie en de verspreiding van virussen worden gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp, de selectie en ordening hiervan) zijn het eigendom van HEINEKEN en zijn beschermd door auteursrechten, rechten inzake handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Je mag de website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Het is je toegestaan om kopieën van (delen van) de Website te maken voor persoonlijke gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je geen enkel deel van de inhoud van onze Website voor andere doeleinden gebruiken.

Schadeloosstelling
Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden voortvloeiend uit of in verband met je overtreding van deze voorwaarden of enig onwettig gebruik van de Website.

Delen van content
Wij zijn een biermerk, deel onze website en inhoud hierdoor alleen met mensen die ouder zijn dan wettelijk toegestaan.

Overige
Elk van de paragrafen van deze voorwaarden is afzonderlijk toepasbaar. Indien een rechtbank of ander gezaghebbende instantie beslist dat eender welk van deze paragrafen onwettig of onafdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen of claims voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Website worden behandeld door de rechtbanken van Amsterdam, Nederland.

Onze content dient niet met minderjarigen gedeeld te worden.